• Trivsel & Ordningsregler

Trivsel & Ordningsregler är till för husets och de boendes bästa.

En bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för både exteriören och interiören av fastigheten. I BRF Trollbäcken 1 i Båstad månar vi om en god sammanhållning, trevlig samtalston och visar att vi vill varandra väl genom att följa de regler som vi har beslutat.

Trivsel/Ordningsregler

Klicka på var och en av följande länkar för detaljerad information:

Sid 1 Innehåll Sid 2 Allmänt Sid 3 Styrelsen Sid 4 Balkonger och Uteplatser Sid 5 Bastu Sid 6 Bilar inom området Sid 7 Brandskydd Sid 8 Cykelförråd Sid 9 Förslagsbrevlådan Sid 10 Gästabudssalen Sid 11 Gästrum Sid 12 Hobbyrum Sid 13 Husdjur Sid 14 Motionsrum Sid 15 Vädring av mattor och sängkläder Sid 16 Rökning Sid 17 Soprum Sid 18 Gästparkering vid servicehus Sid 19 Trapphus inkl Källarplan Sid 20 Trädgård Sid 21 Trädgårdsförråd Sid 22 Tvättstugan Sid 23 Övriga Utrymmen Sid 24 Porttelefon Sid 25 Vad får jag göra i min bostadsrätt Sid 26 Renovering Sid 27 Andrahandsupplåtelse Sid 28 Egenkontroll

Trivsel & Ordningsregler är till för husets och de boendes bästa och sammanfattas i korthet i följande text:

En bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för både exteriören och interiören av fastigheten. I BRF Trollbäcken 1 i Båstad månar vi om en god sammanhållning och att vi vill varandra väl genom att visa hänsyn till de regler som vi har beslutat.

  1.       STYRELSENS OCH ENSKILD MEDLEMS ANSVAR

1.1. Allmänt om reglers betydelse

Vi vill i första hand se dessa regler som just ”trivselregler”, positiva riktlinjer för samvaro, trivsel och värdesäkring av vår förening. Rent formellt så är dock dessa regler tvingande ordningsregler och avsedda att förtydliga det som redan står skrivet i föreningens stadgar. Om man väljer att negligera dessa regler så kan man äventyra sitt medlemskap i föreningen.

1.2.    Ansvar och ordning

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, hemtjänsten eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandsupplåtelse. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna.
Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen via info@brftrollbacken1bastad.se

 

Styrelsen  har tillgång till huvudnyckel till fastighetens  alla  utrymmen.

Räddningskåren i Båstad har s.k. ”Fastighetsskötarnyckel”som ger tillträde till alla utrymmen med undantag av lägenheterna.

( se bilaga )   Båstads Kommun ”Trygghetstjänsten finns till för Dig

  1. ALLMÄNT OM DITT BOENDE

2.1.    Vård av din lägenhet

Som medlem i BRF Trollbäcken 1 i Båstad förväntas du ha läst och känna till föreningens stadgar och i övrigt följa styrelsens anvisningar rörande boendet.

Du ska vara aktsam om och vårda din lägenhet och föreningens egendom i övrigt. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte håller din lägenhet i gott skick eller om du vid avflyttning lämnar lägenheten med skador eller förändringar som ej godkänts och protokollförts av styrelsen.

Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador och fel som drabbar din egen lägenhet, t.ex. igensatta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster etc. Du bör också till föreningen anmäla skada på av föreningen ägd egendom, ex ytterbelysning, entrédörr, läckor, skadedjur etc. Om akut skada inträffar i huset så ska fastighetsjour tillkallas.

Lägenheten är avsedd att användas som övernattningsbostad. Den får inte upplåtas/användas som kontor eller annan verksamhet. Utomstående personer får inte bo i din lägenhet, se vidare under avsnittet andrahandsupplåtelse nedan.

2.2.    Regler vid andrahandsupplåtelse av din lägenhet

Du får inte andrahandsupplåta om du inte först har fått skriftligt tillstånd till detta av styrelsen.

Ansökan om styrelsens samtycke

Om en bostadsrättshavare önskar upplåta sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke.

En ansökan om styrelsens samtycke till en andrahandsupplåtelse ska vara skriftlig. Ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse ska användas, (finns hos styrelsen). Stadgarna och Ordningsreglerna gäller även Andrahandsuthyrningsgästen.

2.3.    Gemensamhetsutrymmen

Tillsammans ansvarar vi för de gemensamma utrymmena. Hit hör även entrén, men också utemiljön. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Föreningens värde och enskild lägenhets värde är ju indirekt beroende av hur närområdet/gemensamhetsutrymmena vårdas. Skräpa inte ner i och runt fastigheten. Röker du utomhus så ska du naturligtvis ta hand om dina fimpar; all extra renhållning/städning kostar föreningen pengar och i förlängningen kan detta leda fram till att avgiften måste höjas. 

Cyklar, rullatorer/rullstolar och barnvagnar eller andra skrymmande föremål får inte förvaras i anslutning till/utanför lägenheten. Detsamma gäller brännbara föremål. Då korridorerna är utrymningsvägar så måste dessa hållas fria (se vidare under brandskydd). Orsakar du spill av något slag i trappor/hiss/korridor etc så ska du göra rent efter dig. Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder mm från fönster.

2.4.    Hänsyn och störningar

  1. Vi har en fin närmiljö med en stor trädgård som vi naturligtvis kan använda för gemenskap och festligheter. Tänk dock på att hög ljudnivå, t ex musik eller sång kan verka störande och därför normalt inte bör förekomma i lägenheten eller i trädgården längre än till kl 21.00. Visa hänsyn, meddela dina grannar att du ämnar ha fest, sätt gärna upp en lapp i entrén som upplyser om detta.
  2. Underhållsarbeten som kräver användande av borrhammare el dyl bör ej förekomma på andra tider än vardagar 09-16. Detta då att ljud av detta slag fortplantas i bjälklaget och upplevs som mkt störande.
  3. Rökning är inte tillåten någonstans i byggnaden. Av hygieniska och hälsoskäl är rökning heller inte tillåten på utsidan i anslutning till entrén då boende i anslutning till entrén får in rök/röklukt i sina lägenheter

2.5.    Nycklar

Har du förlorat dina nycklar? Meddela styrelsen eller fastighetsskötaren. Du får stå för kostnaden.

2.6.    Information från styrelsen/medlemmar

I entrén finns anslagstavlor uppsatta. Den tillhör styrelsen och är avsedd för information om föreningen/styrelsen. Den är även avsedd för övriga meddelanden som hör till föreningen. Ej annan marknadsföring.

  1. ÖVRIGA UTRYMMEN

3.1.    Tvättstuga

Reglerna för användande av föreningens tvättstuga är enkla och ska syfta till att det fungerar smidigt att använda den. Tvättstugan får brukas mellan kl 08 och kl 20 helgfria vardagar efter bokning av tvättid i bokningssystemet för tvättider (finns utanför tvättstugan).

Du får boka maximalt två tvättpass i taget. När du avslutat ditt tvättpass kan du boka en ny tvättid.

Användaren ska efter avslutad tvätt rengöra golv och övriga ytor samt tömma filter i torktumlaren före avlämnandet så att det blir rent och fint till glädje för din granne som kommer efter.

Det är endast medlemmar i föreningen som äger rätt att använda tvättstugan.

3.2.    Cyklar och mopeder

Cyklar och el skoter/mopeder förvaras på därför avsedd plats i Gårdshuset. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer eller annan skrymmande utrustning i trapporna/trappavsatser då detta försvårar både utrymning samt de fall då räddningstjänsten måste gå in. 

3.3.    Parkeringsplatser

De parkeringsplatser som tillhör föreningens lägenheter får endast hyras ut i andra hand ut till andra medlemmar i föreningen. Parkeringsplats hör ihop med specifik lägenhet.

3.4.    Parabolantenn eller annan utomhusantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på bostadshusen.

3.5     Blomlådor

Det är inte tillåtet att fästa blomlådor på fasaden utanför fönstren.

3.6.    Gästabudssalen/Gemensamhetslokalen

Finns i A-Huset.

  1. SKYDD MOT BRAND

4.1.    Information finns hos styrelsen om brandskyddsutrustning och brandlarm i lägenheterna.

4.2.    Grillning utomhus

Grillning är endast tillåten utomhus i föreningens trädgård. Använd gärna för ändamålet iordninggjord grill och på ett behörigt avstånd från fasaden då rök och os från grillen kan skapa obehag för dina grannar.

  1. AVFALLS- OCH SOPHANTERING

5.1.    Generella regler

SOPSORTERING

Hushållssopor

Soprum finns i Gårdshuset, där källsortering är ett måste.

Glas, papp, plast & tidningsreturer

Sorteringskärl finns i Gårdshuset. I kommunen finns dessutom ett flertal inlämningsstationer, den närmaste på parkeringen nedanför Lyckantorget.

Övrigt avfall, grovsopor, vitvaror, elavfall, kemiska produkter

Kommunens återvinningsstation har stängts. T v är vi hänvisade till återvinningsstationen i Ängelholm. För öppettider se kommunens hemsida.

  1. OM DU ÄMNAR FLYTTA

Fråga styrelsen om vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också måste godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad